Welcome to Menucool.com.
HTML caption. Link to Google.

Register

 
 
ศัพท์เทคนิค

4P
ความหมายที่เกี่ยวกับการตลาดคือ การวางแผนการตลาดโดยใช้ 4P คือ Product Price Place Promotion

R (Red)
สีแดงซึ่งเป็นหนึ่งในแม่สีของแสง

B (Blue)
สีน้ำเงินซึ่งเป็นหนึ่งในแม่สีของแสง

A4
ขนาดกระดาษมาตรฐานในชุด A ระบบ ISO มีความกว้าง x ยาว เท่ากับ 210 x 297 มม. หรือ 8.27 x 11.69 นิ้ว ดูเพิ่มเติมได้ใน มาตรฐานขนาดของกระดาษ

Abstract
ศิลปะแนวหนึ่งซึ่งภาพที่แสดงออกมาไม่มีความเหมือนและไม่ลอกเลียนสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

Acrobat
ซอฟแวร์ซึ่งเป็นของ Adobe Systems Inc. เป็นซอฟแวร์ที่อ่านและจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบของ PDF

Adobe Systems
บริษัทผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ Acrobat, Photoshop, Illustrator, Indesign และซอฟแวร์อื่น ๆ

Advertising
การใช้สื่อต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ ทีวี หนังสือรายเดือน ฯลฯ ในการป่าวประกาศ อวดอ้างสรรพคุณ ชักชวนให้ซื้อหรือใช้ ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับการตลาดและการขาย

Advertising
การใช้สื่อต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ ทีวี หนังสือรายเดือน ฯลฯ ในการป่าวประกาศ อวดอ้างสรรพคุณ ชักชวนให้ซื้อหรือใช้ ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับการตลาดและการขาย

AE (Account Executive)
ในความหมายของการโฆษณา คือ ผู้ที่เป็นตัวแทนของบริษัทโฆษณาหรือบริษัทออกแบบทำหน้าที่คอยประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท

Alias
สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh หมายถึง icon ของไฟล์ที่วางไว้ตามที่ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกวางเอาเอง เพื่อความสะดวกและเป็นทางเลือกในการเปิดไฟล์นั้น

Animation
การจัดทำภาพชุดด้วยซอฟแวร์สร้างภาพ แสดงภาพทีละภาพภายในระยะเวลาที่ตั้งไว้ เพื่อทำให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว

Anti-Aliasing
เทคนิคในการขจัดปรากฏการณ์ขั้นบันไดโดยวิธีแต่งเติมหรือลบพิกเซลส่วนที่ขาดและเกิน ทำให้ภาพมีความกลมกลืนขึ้น เส้นก็จะคมเรียบขึ้น

Application Program
คือ โปรแกรมที่สามารถนำมาใช้งานต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้ ซึ่งไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์การทำงานภายในของคอมพิวเตอร์เอง ตัวอย่าง Application Program เช่น โปรแกรมตกแต่งภาพ โปรแกรมจัดเรียงหน้า ฯลฯ

Artwork
ต้นฉบับที่ประกอบด้วยข้อความ ภาพ และการตกแต่งลวดลายให้สีต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันจะจัดเก็บเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ ทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการนำไปจัดพิมพ์

Back End
ส่วนของระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ทำการโต้ตอบและรับข้อมูลจากผู้มาติดต่อโดยตรง แต่จะปฏิบัติการต่างๆ อยู่เบื้องหลัง

Back Office
ขบวนการทำงานภายในองค์กร เริ่มตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การจัดหาหรือผลิตสินค้า การส่งมอบ ฯลฯ

Background
ส่วนที่อยู่ด้านหลังสุดของภาพ

Backup
สำเนาของไฟล์งานทำขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสียของไฟล์งานอันเนื่องมาจากปัญหาต่างๆ เช่น หน่วยความจำที่เก็บไฟล์เสียหาย ไฟล์ถูกลบโดยไม่ตั้งใจ ฯลฯ ปกติมักจะเก็บสำเนาไว้ในหน่วยความจำที่สามารถขนย้ายไปเก็บในที่ปลอดภัยอีกแห่งหนึ่ง

Bandwidth
ความหมายทางระบบคอมพิวเตอร์ คือ อัตราการส่งข้อมูลในหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็น bits per second

Banner
ผืนผ้าผืนใหญ่ที่มีภาพและคำโฆษณาปรากฏอยู่, พื้นที่สี่เหลี่ยมวางตามจุดต่างๆ บนหน้าเว็บ ใช้สำหรับใส่คำโฆษณาและเป็นหน้าต่างนำไปยังหน้าเว็บที่ต้องการ

Bar Code
รหัสตัวเลขที่แสดงออกมาในรูปกลุ่มของเส้นหนาบางต่างๆ กัน ซึ่งเมื่อเครื่องสแกนเนอร์อ่านแล้วสามารถแปลงเส้นเหล่านี้กลับเป็นรหัสตัวเลขที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่ายและนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง

Below the Line
ความหมายที่เกี่ยวกับการตลาดคือ การทำกิจกรรมเพื่อการตลาดในวงแคบๆ เน้นเจาะไปที่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง (บางสำนักกล่าวรวมถึงการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ไดเร็คเมล์ด้วย)

Bit (Binary Digit)
หน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ มีค่าเพียง 0 หรือ 1

Bitmap
เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดเก็บไฟล์ภาพใช้เพื่อเก็บภาพดิจิตอล โดย 1 พิกเซลจะมีข้อมูลของภาพ 1 บิท

Bleed
ในการออกแบบอาร์ตเวิร์ค จำเป็นต้องขยายพื้นที่ภาพพิมพ์ใหญ่กว่าขนาดจริงเล็กน้อย เป็นการเผื่อความคลาดเคลื่อนในการทำงานภายในโรงพิมพ์ เช่น ปัญหากระดาษพิมพ์มีขนาดขาดเกินกันเล็กน้อย ปัญหาจากการพิมพ์ ปัญหาตอนจัดเจียน จึงเรียกการเผื่อนี้ว่าเผื่อตัดตก

Blur
ความหมายที่เกี่ยวกับการออกแบบ/ถ่ายภาพคือ การทำให้ภาพพร่ามัวในลักษณะไม่คมชัด

Bookmark
ที่อยู่ของหน้าเว็บที่ถูกจดจำไว้ เพื่อความสะดวกในการเข้าเยี่ยมในภายหลังโดยไม่ต้องพิมพ์ที่อยู่ใหม่ ปกติ Web

Browser
จะมีบริการนี้ให้ผู้ใช้ได้ใช้

Bps (Bits per Second)
อัตราความเร็วในการส่งข้อมูลเป็น บิทต่อวินาที

Brochure (โบร์ชัวร์)
สิ่งพิมพ์เป็นเล่ม มักมีปกซึ่งอาจใช้กระดาษที่หนากว่าเนื้อใน โดยทั่วไปออกแบบอย่างสวยงาม ใช้เพื่ออธิบายหรือโฆษณาสินค้า / บริการ

Browse
กระทำการสำรวจรายการ เนื้อหา หรือไฟล์ต่างๆ ใน World Wide Web, เครือข่ายคอมพิวเตอร์, หน่วยความจำ ฯลฯ

Browser
โปรแกรมที่ช่วยในการอ่าน/สืบค้นข้อมูลในไฟล์หรือใน World Wide Web

Buffer
ที่พักข้อมูลคอมพิวเตอร์ชั่วคราวในหน่วยความจำ มักใช้กับการส่งถ่ายข้อมูล เช่น การส่งข้อมูลให้พริ้นเตอร์

Bug
ความผิดพลาดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้ทำงานผิดพลาด หรือไม่สามารถทำงานต่อได้

Bullet
ความหมายที่เกี่ยวกับโปรแกรมจัดพิมพ์ คือ จุดกลมทึบที่ใส่อยู่ด้านหน้าของหัวข้อเรื่อง ทำให้รู้ว่าขึ้นเรื่องใหม่ มักใช้กับหัวข้อที่มีเนื้อหาแต่ละเรื่องไม่ยาวมาก และบางครั้งมีแต่เนื่อเรื่องไม่มีหัวข้อเรื่อง

Burn
กระทำการบันทึกข้อมูลลงในซีดี

Byte
จำนวนหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Bit) ที่ต้องใช้เพื่อประกอบเป็นตัวอักษร 1 ตัว ปกติตัวอักษร 1 ตัวใช้ 8 บิท เรียกว่า 8 bit bytes

Cache
หน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับเก็บข้อมูลชั่วคราวเพื่อความสะดวกในการเรียกซ้ำ ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาใหม่

Canvas
ผืนผ้าใบ ความหมายในซอฟแวร์ออกแบบ คือ พื้นที่ทำงานทั้งหมดที่สามารถปรากฏภาพให้เห็น

Calendering
การทำให้ผิวกระดาษเรียบมีความมันวาวด้วยผิวของมันโดยไม่มีการเคลือบด้วยน้ำยาเงา

Catalogue (แคตตาล็อก)
สิ่งพิมพ์เป็นเล่ม มักมีสารบัญ บทนำ เนื้อหามักจะเป็นรายละเอียดของสินค้า/บริการต่างๆ และบทความแนะนำ โฆษณาต่างๆ

CCD (charge-coupled device)
ตัวรับภาพแล้วแปลงเป็นสัญญานดิจิตอลทำให้ได้ภาพดิจิตอลเพื่อนำไปใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ต่อไป ใช้ในกล้องถ่ายภาพ เครื่องสแกนเนอร์

CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory)
หน่วยความจำแบบหนึ่งใช้ในการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นแผ่นจานบางๆ สามารถอ่านข้อมูลได้แต่ไม่สามารถเขียนทับได้ CD-ROM ที่สามารถเขียนทับได้ เรียกว่า CD-RW (Compact Disc Rewritable)

Client
ความหมายที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อดึงข้อมูลหรือใช้บริการจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายนั้น

Coating
ความหมายที่เกี่ยวกับการพิมพ์คือ การเคลือบผิวงานพิมพ์ด้วยวัสดุต่าง ๆ ดูเพิ่มเติมได้จาก คำศัพท์ด้านการพิมพ์เรื่อง เคลือบ...

Color Balance
ความสมดุลย์ในปริมาณและความเข้มของแม่สีทุกสีของแสง RGB หรือแม่สีทุกสีของงานพิมพ์ CMYK ซึ่งจะให้ค่าของเฉดสีต่างๆ ได้ถูกต้องภาพจะดูเป็นธรรมชาติ

Color Bar
คือแถบสีบนแผ่นพิมพ์ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ของเนื้องาน ทางโรงพิมพ์ใช้สำหรับตรวจดูปริมาณหมึกที่จ่ายลงบนแผ่นพิมพ์ให้อยู่ในเกณฑ์ อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการดูคุณภาพของงานพิมพ์ด้านต่างๆ

Color Calibration
กรรมวิธีในการปรับแต่งการแสดงค่าของสีจากจอคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ พริ้นเตอร์ ตลอดจนเครื่องพิมพ์ ให้ถูกต้องใกล้เคียงกันหมด เพื่อสามารถเปรียบสีของภาพจากอุปกรณ์และเครื่องจักรเหล่านี้ได้ใกล้เคียงกันที่สุด

Color Separation
คือ การแยกสีจากงานอาร์ตเวิร์คสีออกมาเป็นภาพ 4 ภาพสำหรับแม่สีแต่ละสี เมื่อนำไปทำเป็นเพลทแม่พิมพ์ 4 แผ่น ทางโรงพิมพ์ก็สามารถใช้พิมพ์ด้วยแม่สีแต่ละสีซ้อนทับกันได้ภาพสอดสีเหมือนต้นฉบับ Colorimeter เครื่องมือวัดค่าสีตามอย่างที่ตาเห็น

Computer Proof
เป็นการพิมพ์ภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พริ้นเตอร์ก่อนนำไปพิมพ์จริง ปกติมักใช้ดูข้อความ รูปแบบคร่าวๆ แต่สีสันไม่สามารถใช้เป็นบันทัดฐานได้

Computer-to-Plate (CTP)
เป็นระบบที่สามารถแปลงจากไฟล์งานออกมาเป็นเพลทแม่พิมพ์ที่มีภาพพร้อมใช้พิมพ์ได้โดยไม่ต้องทำเป็นฟิล์มก่อนทำเพลท

Concept
มโนทัศน์ ความคิดรวบยอด แนวคิด ยกตัวอย่างเช่น มโนทัศน์ (Concept) ของหนังสือเล่มหนึ่ง คือ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการชีวิตประจำวันสำหรับผู้อยู่ในวัยทำงาน

Contemporary Art
ศิลปะวาดร่วมสมัย เริ่มในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงปัจจุบัน

Continuous Tones
การปรากฏของเม็ดสีในภาพโดยมีหลักการว่าเม็ดสีแต่ละเม็ดมีค่าสีและความเข้มแตกต่างกันไป ไม่เหมือนแบบ Haft Tone ที่เม็ดสีมีความเข้มเท่ากันแต่อาศัยการจัดขนาดของเม็ดสีที่แตกต่างกันกระจายอยู่บนพื้นขาว ภาพที่จัดเก็บแบบ Bitmap เป็นตัวอย่างของภาพแบบ Continuous Tone

Contrast
ความแตกต่างของโทนภาพจากจุดที่สว่างที่สุดไปจนถึงจุดที่มืดที่สุด หากโทนภาพแตกต่างมาก ค่า Contrast จะสูงมาก

Conventional Proof
เป็นการพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ซึ่งอาจเป็นเครื่องพิมพ์จริงหรือเครื่องขนาดย่อม ออกแบบมาเพื่อใช้ในการปรู๊ฟซึ่งพิมพ์ทีละหนึ่งสีจึงต้องพิมพ์หลายเที่ยวจนครบสี งานที่ได้สามารถใช้เป็นบันทัดฐานสำหรับเปรียบเทียบได้ ถือเป็นการปรู๊ฟแบบดั้งเดิมก่อนยุคคอมพิวเตอร์มีบทบาทในการพิมพ์

Cookie
ในที่นี้หมายถึง HTTP Cookies หรือ Web Cookies เป็นไฟล์ข้อมูลสั้นๆ ถูกส่งมาจาก Web Server และถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ที่เข้าไปเยี่ยม Cookie ถูกใช้เหมือนเป็นรหัสประจำตัวของผู้มาเยี่ยม ทำให้ Server สามารถทราบได้ หากผู้นั้นมีการเข้าเยี่ยมในครั้งต่อๆ ไป

Copy
ในความหมายสำหรับการจัดทำต้นฉบับหรือการโฆษณา คือ บทความหรือคำเขียนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

Copyright
สิทธิ์ตามกฏหมายในการจำหน่ายจ่ายแจกหรือเผยแพร่ผลงานหนึ่งๆ

CPU (Central Processing Unit)
สมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่คำนวณ กระทำตามคำสั่ง ควบคุมการรับส่งข้อมูล ฯลฯ

Copy
ในความหมายสำหรับการจัดทำต้นฉบับหรือการโฆษณา คือ บทความหรือคำเขียนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

Creative
การมีความคิดสร้างสรรค์; บุคคลผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานด้านการตลาด หรือการโฆษณา

CRM (Customer Relations Management)
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการบริหารงานลูกค้า

Crop
การตัดส่วนที่เกินความต้องการ โดยรอบขอบของภาพออกเพื่อทำให้ภาพมีองค์ประกอบดีขึ้น ตำแหน่งของจุดสนใจของภาพดีขึ้นเด่นขึ้น

Crop Marks
เครื่องหมายที่เป็นเส้นเล็กๆ สั้นๆ อยู่ตามมุมทั้งสี่นอกบริเวณของชิ้นงานพิมพ์เพื่อแสดงให้รู้ว่าแนวที่สุดขอบของชิ้นงานพิมพ์ ใช้เป็นแนวตัดเจียนหลังจากพิมพ์งานเสร็จแล้ว

Cursor
เส้นเล็กๆ ที่กระพริบบนหน้าจอเพื่อบอกให้รู้ว่าการทำงานขั้นต่อไปอยู่ที่ตำแหน่งใดของจอ

Data Compression
การบีบอัดข้อมูล ทำให้ไฟล์เล็กลง ใช้พื้นที่ในหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บน้อยลง ไฟล์ข้อมูลสามารถบีบอัดขนาดได้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดเดิม ไฟล์ภาพสามารถบีบอัดขนาดได้จนเหลือประมาณ 10% ของขนาดเดิม

Database
ฐานข้อมูลที่เก็บในหน่วยความจำ มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ สามารถอ่าน เขียน สืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อค้นหาทำสติถิ ฯลฯ

Debossing
คือ วิธีการที่โรงพิมพ์ขึ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้ลึกลง ได้รูปลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ที่ใช้กดทับ

Default
ค่าที่ถูกตั้งไว้ล่วงหน้า หากไม่มีการใส่ค่าใหม่ทับลงไป ค่าดังกล่าวจะถูกนำมาใช้

Dept of Field
ระยะชัดลึก ระยะช่วงห่างระหว่างจุดแรกที่เริ่มมีความชัดของวัตถุที่ถ่ายจนถึงจุดสุดท้ายที่เริ่มไม่ชัดโดยวัดในแนวเส้นตั้งฉากกับระนาบของกล้อง

Desktop Publishing
การใช้ซอฟแวร์เกี่ยวกับการออกแบบจัดทำต้นฉบับมาใช้ในการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หรือจัดพิมพ์ต่อไป

Diecutting
คือ วิธีการที่โรงพิมพ์ขึ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้ขาดตามรูปแบบที่ฝังใบมีดบนแม่พิมพ์

Digital Press
เครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์งานโดยรับข้อมูลที่จะพิมพ์โดยตรงจากคอมพิวเตอร์

Digital Proof
เป็นการพิมพ์ภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พริ้นเตอร์ขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่าขนาดเพลทที่จะใช้พิมพ์จริง) เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์ สีที่ได้พอใกล้เคียงกับการพิมพ์จริง

Digital Signature
รหัสข้อมูลที่สเมือนเป็นลายเซ็นของเจ้าของ ซึ่งจะถูกส่งไปพร้อมกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการยืนยันว่าแหล่งที่มาของจดหมายถูกส่งโดยผู้ส่งที่แท้จริง

Digitize
กระทำการใดๆ เพื่อเปลี่ยนข้อมูลขาเข้าให้เป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อนำไปใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ต่อไป

Direct Marketing
การทำการตลาดโดยผู้ขายทำการติดต่อตรงถึงลูกค้าโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์เช่นแผ่นพับ โบร์ชัวร์ แคตตาล็อก ฯลฯ ส่งตรงไปยังลูกค้า หรือติดต่อทางโทรศัพท์ตรงไปยังลูกค้า

Display
ความหมายที่เกี่ยวกับการตลาดคือ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์โดยการตกแต่งด้วยภาพหรือสิ่งของวางประกอบผลิตภัณฑ์

Distort
วามหมายที่เกี่ยวกับซอฟแวร์ออกแบบคือ การทำให้ภาพบิดเบี้ยว

Domain Address
ที่อยู่ของหน้าเว็บในอินเทอร์เน็ตซึ่งตั้งขึ้นในรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้ เช่น supremeprint.net

DOS (Disk Operating System)
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง เป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

Dot Gain
ความหมายที่เกี่ยวกับการพิมพ์ คือ อาการของการพิมพ์ที่เม็ดสกรีนบนแผ่นพิมพ์มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดสกรีนบนเพลท โดยปกติจะมีขนาดใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าใหญ่มากจะทำให้สีของงานพิมพ์ผิดเพี้ยนไปและความลึกของภาพจะน้อยลงโดยเฉพาะบริเวณที่มืด

Download
การส่งไฟล์หรือโปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์กลางไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมเข้ามา

Draft Quality
คุณภาพงานพิมพ์ที่มีรายละเอียดต่ำ ใช้เพื่อดูชิ้นงานอย่างคร่าว ๆ

Drag and Drop
การย้ายข้อความ ภาพ ไฟล์ ฯลฯ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยใช้เม้าส์คลิกไปที่สิ่งที่จะย้ายกดค้างไว้ลากไปปล่อยในจุดที่ต้องการ แล้วจึงปล่อยคลิกออก

Driver
โปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เสริมที่ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์

Drop-down Menu
เมนูย่อยที่ปรากฏออกมาเมื่อหัวข้อในเมนูหลักถูกเลือก

Duotone
คือ ภาพพิมพ์ที่พิมพ์โดยใช้หมึกพิมพ์ 2 สี มีชั้นของความลึกดีกว่าพิมพ์สีเดียว หากมีการเลือกคู่สีที่เหมาะสม ภาพที่ได้จะดูสวยงามและมีคุณค่า

Hacker
ผู้ที่พยายามเข้าไปในเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และสร้างความเสียหายให้กับเครือข่ายนั้น

Hairline
ความหนาเทียบเท่ากับเส้นผม พบในซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ออกแบบจัดทำต้นฉบับ

Halftone
การจัดเรียงของเม็ดสีเล็กๆ (เม็ดสกรีน) ที่มีความเข้มเท่ากันหมดแต่มีขนาดใหญ่เล็กต่างๆ กันกระจายตัวอยู่บนพื้นขาว เมื่อดูด้วยตาเปล่าทำให้เห็นเสมือนหนึ่งว่าความเข้มของสีมีความต่างๆ กัน ด้วยวิธีนี้สามารถจัดเรียงเม็ดสีทำให้เกิดเป็นภาพได้

Handshaking
การแลกเปลี่ยนสัญญานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องในการรับส่งข้อมูล เพื่อแสดงว่าการจัดส่งข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Hard Copy
งานพิมพ์ที่สั่งพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่างจาก Soft Copy ซึ่งเป็นชิ้นงานที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์

Hard Disk
หน่วยจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ทำจากจาน Aluminum เคลือบด้วย Iron Oxide มีความจุสูง สามารถอ่านเขียนและลบข้อมูลได้ มักติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

Hardware
ชิ้นส่วนต่างๆ ที่จับต้องได้ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรงกันข้ามกับคำว่า Software

HDD (High Definition Display)
อุปกรณ์และระบบการสร้างภาพความละเอียดสูง เช่น HDTV (High Definition TV), HDMI (High Definition Multimedia), HDV (High Definition Video onto magnetic tape) ฯลฯ Headline หัวข้อ หรือข้อความสรุปที่ เขียนขึ้นก่อนเข้าเนื่อหาของเรื่อง มักเขียนด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่และมักใช้สีที่สดุดตาเพื่อดึงให้ผู้อ่านหรือผู้พบเห็นเกิดความสนใจ

Hertz
หน่วยวัดความถี่ เท่ากับรอบต่อวินาที

Hidden Files
ไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้และไม่ปรากฏให้เห็นในรายการไฟล์เมื่อทำการเรียกดูโดยคำสั่งปกติ

Hidden Files
ไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้และไม่ปรากฏให้เห็นในรายการไฟล์เมื่อทำการเรียกดูโดยคำสั่งปกติ

Hierarchical
ลำดับก่อนหลังจากการจัดเรียงกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเปรียบเที่ยบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เรียงลำดับตัวเลขจากค่ามากไปน้อยของ 6 8 4 5 ก็จะได้ 8 6 5 4

High Key Image
ภาพที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโทนสีสว่าง มักมีจุดสนใจของภาพเป็นสีที่เข้ม

High Light
บริเวณที่สว่างที่สุดในภาพหนึ่งๆ

High Resolution
การจัดเรียงเม็ดสีของภาพที่มีความละเอียดสูง ยังผลให้ภาพมีรายละเอียดที่ดี มีความคมชัดและมีมิติ สำหรับการพิมพ์ความละเอียดควรอยู่ที่ 300 dpi ขึ้นไป

Histogram
กราฟแท่งที่แสดงจำนวนครั้งของการเกิดค่าแต่ละค่าในด้านเกี่ยวกับภาพหมายถึง กราฟแท่งที่แสดงความถี่ของโทนที่เกิดขึ้นในแต่ละโทนจากโทนมืดที่สุดไปโทนสว่างที่สุด

Home Page
หน้าแรกของเว็บไซต์ที่ผู้มาเยี่ยมจะพบเมื่อเข้าเว็บนั้น ๆ

Host Computer
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆ แก่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Hot Stamping
คือ กรรมวิธีที่โรงพิมพ์ทำภาพพิมพ์บนกระดาษ โดยใช้แม่พิมพ์ที่มีความร้อนรีดแผ่นฟอล์ยเงิน/ทองลงให้ติดผิวกระดาษให้เกิดภาพตามแม่พิมพ์ แผ่นฟอล์ยที่ใช้อาจมีสีหรือลวดลายเป็นอย่างอื่นก็ได้

HSB (Hue, Saturation, Brightness)
วิธีการอธิบายสีแต่ละสีซึ่งถือเป็นวิธีมาตรฐานวิธีหนึ่ง Hue คือการเรียกชื่อสี Saturation คือความบริสุทธิ์ของสี Brightness คือความสว่างของสี

HTML (Hypertext Markup Language)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งซึ่งในการใช้เขียนหน้าเว็บ เพื่อนำไปใช้ใน World Wide Web

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
วิธีมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง Web Server กับ Web Browser

Hue
การเรียกชื่อสีหนึ่งๆ โดยอิงจากสีที่เกิดจากการหักเหของแสงบริสุทธิ์ที่ได้ออกมาเป็นสี 7 สี

Hyperlink
การที่ข้อความหรือรูปบนหน้าเว็บเมื่อถูกคลิกด้วยเม้าส์ หน้าเว็บอื่นหรือจุดอื่นของหน้าเว็บเดียวกัน (ซึ่งถูกกำหนดไว้ตอนเขียนโปรแกรม) ก็จะแสดงขึ้นมาบนจอคอมพิวเตอร์

Icon
ภาพเล็กๆ บนจอคอมพิวเตอร์เพื่อแทนความหมายของคำสั่ง ขบวนการปฏิบัติการ หรือไฟล์ต่างๆ เมื่อผู้ใช้คลิกเม้าส์ไปที่ภาพนั้น คำสั่ง หรือปฏิบัติการต่างๆ จะเริ่มทำงาน

Ideal
ความคิดหรือมาตรฐานที่มีความสมบูรณ์แบบ

Identity
เป็นเอกลักษณ์ เป็นหนึ่งเดียวที่แตกต่างจากผู้อื่น

Idol
ความรู้สึกนึกคิดนิยมชมชอบที่มีต่อบุคคลใดหรือสิ่งของใดอย่างมาก

Image
มาจากคำภาษาลาติน Imago หมายถึงภาพซึ่งอาจเป็นภาพเหมือนธรรมชาติหรือภาพที่สร้างขึ้น ภาพที่เป็น 2 มิติ เช่น ภาพในสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพที่เป็น 3 มิติ เช่น รูปปั้น ความหมายอีกความหมายหนึ่งคือ ภาพพจน์ขององค์กร ความคิดเห็นที่คนส่วนใหญ่มีต่อองค์กรหนึ่งๆ

Imagesetter
เครื่องสร้างภาพ (ที่ประกอบด้วยเม็ดสกรีนที่เรียงตัวกัน) ลงบนแผ่นฟิล์มแยกตามแม่สี (และ/หรือสีพิเศษอื่น ๆ) แต่ละสีที่จะนำไปใช้ทำเพลทแม่พิมพ์

Inkjet Printer
เครื่องพิมพ์ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ทำงานโดยรับข้อมูลภาพจากคอมพิวเตอร์แล้วสั่งให้พ่นละอองหมึกของแม่สีทั้งสี่ (หรือมากกว่าสี่สี) ตามปริมาณที่ถูกต้องลงบนกระดาษ (หรือแผ่นวัสดุอื่น) จนเกิดเป็นภาพตามที่ได้รับข้อมูลมา

Insert
ใบปลิว/แผ่นพิมพ์ที่ถูกนำไปแทรกในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นเช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ แฟ้ม

Internet
ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

Interpolation
การคำนวนสร้างพิกเซลเติมลงไปในภาพในขั้นตอนการขยายภาพที่มีความละเอียดต่ำให้มีความละเอียดสูงขึ้น เพื่อจุดประสงค์ในการลดปรากฏการขั้นบันได (Aliasing) ทำให้ภาพมีความกลมกลืนขึ้น เส้นมีความเรียบขึ้น

Interpreter
ผู้อธิบายความหมายของสิ่งของหรือข้อความ ในทางคอมพิวเตอร์หมายถึงโปรแกรมที่เปลี่ยนคำสั่งของอีกโปรแกรมหนึ่งให้เป็นคำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตาม

Intranet
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลคล้ายระบบ internet แต่ใช้จำกัดเฉพาะในหน่วยงานหรือองค์กรหนึ่ง ๆ เท่านั้น

ISO Speed (International Standards Organization Speed)
ความไวในการรับแสงของตัวรับภาพ (CCD, CMOS)/ฟิล์มรับภาพ ISO ยิ่งสูงความไวในการรับแสงยิ่งมาก เดิมเรียก ASA Speed (American Standards Association Speed)

IT (Information Technology)
การศึกษาและการใช้ระบบปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการจัดเก็บและรับส่งตลอดจนการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Java
ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่พัฒนาโดยบริษัท Sun Microsystems ใกล้เคียงกับภาษา C++ แต่ใช้งานง่ายกว่า สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใดก็ได้

JavaScript
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำหน้าเว็บ พัฒนาโดย Netscape Communications Corp.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
รูปแบบการจัดเก็บ/ฟอร์แมทของไฟล์ภาพแบบหนึ่งโดยมีการบีบอัดไฟล์ให้เล็กลง ทำให้การใช้พื้นที่การเก็บน้อยลงและสะดวกต่อการรับส่งไฟล์

Jukebox
เครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถเลือกแผ่นซีดีจากกล่องเก็บซีดีและใส่เข้าไปในเครื่องอ่านซีดีได้โดยอัตโนมัติ

K (Black)
สีดำซึ่งเป็นแม่สีสีหนึ่งในระบบการพิมพ์แบบสอดสี

KB (Kilobyte)
หน่วยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ 1,024 bytes

kbps (Kilobits per Second)
อัตราความเร็วในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยเป็น กิโลบิตต่อวินาที

Keynote
แก่นกลางของความคิดของหนังสือเล่มหนึ่ง หรือสุนทรพจน์ชุดหนึ่ง

Knock Door
กรรมวิธีในการขายสินค้าโดยเข้าไปเยี่ยมตามสถานที่อยู่ของลูกค้าเป้าหมาย มีการอธิบายสรรพคุณ วิธีใช้ และการเสนอขาย

Knowledge Base
ประมวลความรู้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาหรือการให้คำแนะนำ

Lab Colour
การกำกับค่าของสีวิธีการหนึ่ง โดยแสดงค่าความสว่าง หรือค่า L* (L* = 0 หมายถึงสีดำ และ L* = 100 หมายถึงสีขาว) ตำแหน่งที่อยู่ระหว่างสีชมพู (Magenta) กับสีเขียว (Green) หรือค่า a* (ถ้าค่าเป็นค่าลบแสดงว่าไปทางสีเขียว ถ้าเป็นค่าบวกแสดงว่าไปทางสีชมพู) และตำแหน่งที่อยู่ระหว่างสีเหลือง (Yellow) กับสีน้ำเงิน (Blue) หรือค่า b* (ถ้าค่าเป็นค่าลบแสดงว่าไปทางสีน้ำเงิน ถ้าเป็นค่าบวกแสดงว่าไปทางสีเหลือง)

LAN (Local-area Network)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน

Lanscape
ภาพวิวซึ่งมีด้านกว้างมากกว่าด้านสูง

Laptop
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา มีน้ำหนักเบา สามารถนำไปใช้ในที่ต่างๆ ได้โดยมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าในตัว

Laser Printer
เครื่องพิมพ์ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ทำงานโดยรับข้อมูลภาพจากคอมพิวเตอร์บังคับให้หัวเลเซอร์กวาดลำแสงบนลูกดรัมเพื่อให้ผงหมึกไปเกาะติดตามส่วนที่เป็นภาพแล้วถ่ายทอดลงบนกระดาษได้ภาพที่ต้องการ

Lasso
เครื่องมือในซอฟแวร์ตกแต่งภาพ ใช้เพื่อวงรอบบริเวณของภาพที่ต้องการจะตกแต่งแก้ไข

Launch
ความหมายที่เกี่ยวกับการตลาดคือ กำหนดการในการออกสินค้า/กิจกรรมการตลาด

Layer
ความหมายที่เกี่ยวกับซอฟแวร์ออกแบบคือ ชั้นของภาพแต่ละชั้นซึ่งสามารถทำการปรับแต่งภาพในชั้นนั้น ๆ ได้โดยไม่ทำให้ภาพในชั้นอื่น ๆ ถูกปรับแต่งด้วย

Layout
การจัดวางภาพ ตัวอักษรตลอดจนสิ่งประกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบกันเป็นหน้าแต่ละหน้าของงานพิมพ์อย่างคร่าว ๆ เพื่อเป็นแนวในการจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ ดูเพิ่มเติมได้ใน การจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด

LCD (Liquid Crystal Display)
จอภาพแบบหนึ่ง ปัจจุบันสามารถแสดงภาพได้สมจริง กินไฟน้อย ทำขนาดให้เล็กได้ จึงถูกนำไปติดตั้งในอุปกรณ์พกพาหลาย ๆ ประเภท

Leaflet (แผ่นพับ/ใบปลิว)
สิ่งพิมพ์ที่เป็นใบ ๆ อาจจะมีการพับหรือไม่ก็ได้แต่ไม่มีการเย็บ ส่วนใหญ่ใช้แจกเพื่อการโฆษณา

LED (Light-emitting Diod)
semiconductor ประเภทหนึ่ง ที่สามารถเปล่งแสงออกมาได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

Legal Size
ขนาดของกระดาษที่นิยมใช้ในประเทศอเมริกา มีความกว้าง x ความยาว เท่ากับ 8.5 นิ้ว x 14 นิ้ว

Letter Size
ขนาดของกระดาษจดหมายที่ใช้ในประเทศอเมริกา มีความกว้าง x ความยาว เท่ากับ 8.5 นิ้ว x 11 นิ้ว

Letterpress (การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์)
ระบบการพิมพ์แบบหนึ่ง แม่พิมพ์ทำจากโลหะผสมหรือพอลิเมอร์อย่างหนา กัดผิวจนเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นภาพนูนอยู่สำหรับรับหมึกพิมพ์แล้วถ่ายทอดลงบนวัสดุที่ใช้พิมพ์โดยใช้วิธีกดทับ

Line Art
อาร์ตเวิร์คที่มีแต่ภาพและลายเส้นเป็นสีขาวกับดำ ไม่มีสีเทา ๆ

Line Screen
การวัดความละเอียดของชิ้นงานพิมพ์เป็นจำนวนเส้นของเม็ดสกรีนต่อหนึ่งหน่วยความยาว หากค่าดังกล่าวยิ่งสูง ภาพจะมีความคมชัดและมีรายละเอียดยิ่งดีขึ้น

Link
ความหมายที่เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์คือ การที่ข้อความท่อนหนึ่งในหน้าเว็บหนึ่งเมื่อถูกเลือกโดยการคลิกเม้าส์ โปรแกรมจะชี้ไปที่หน้าเว็บอีกหน้าตามที่ได้ออกแบบไว้ แล้วนำหน้าเว็บใหม่มาแสดงแทน

Linux
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System) ระบบหนึ่ง เป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นระบบเปิดให้บุคคลทั่วไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและนำไปพัฒนาเพิ่มเติม

Lithography (การพิมพ์ลิโทกราฟี)
การพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์เป็นแผ่นหินปูนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นรูเล็ก ๆ สามารถอมน้ำ เมื่อทำบริเวณที่เป็นภาพให้มีไขมาติดก็จะได้แม่พิมพ์หิน เวลาพิมพ์ลูบผิวหน้าให้เป็นเยื่อน้ำ น้ำจะไปเกาะเฉพาะบริเวณที่ไร้ภาพ แล้วคลึงหมึกลงไป หมึกกลับน้ำไม่รวมตัวกันก็จะไม่เกาะผิวที่มีเยื่อน้ำ แต่จะไปเกาะบนบริเวณที่เป็นไขซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นภาพ เมื่อนำกระดาษมากดทับก็จะได้ภาพปรากฏบนกระดาษ

Log in หรือ Log on
ขั้นตอนที่ผู้ใช้แสดงรหัสผ่านของตนเพื่อแสดงสิทธิ์เข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Logistics
การบริหารจัดการขบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งมอบให้ลูกค้า เกี่ยวข้องกับ การบริหารคลังสินค้า การขนส่ง การจัดซื้อ การหีบห่อ การวางแผน ฯลฯ จุดประสงค์เพื่อให้ทุกส่วนดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานกัน

Logo
เครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือสินค้า โลโก้ถือเป็นทรัพย์สินขององค์กรและมีคุณค่า

Low Key Image
ภาพที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโทนมืด จุดสนใจของภาพมักจะโทนสว่าง

Low Resolution
การจัดเรียงเม็ดสีของภาพที่มีความละเอียดต่ำ หากนำภาพดังกล่าวมาใช้ในงานพิมพ์ ภาพที่ออกมามีรายละเอียดไม่ค่อยดี ไม่คมชัด ความละเอียดที่พูดถึงจะต่ำกว่า 250 dpi

Machine Proof
เป็นการพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ทซึ่งอาจเป็นเครื่องพิมพ์จริงหรือเครื่องขนาดย่อมออกแบบมาเพื่อใช้ในการปรู๊ฟซึ่งพิมพ์ทีละหนึ่งสีจึงต้องพิมพ์หลายเที่ยวจนครบสี งานที่ได้สามารถใช้เป็นบันทัดฐานสำหรับเปรียบเทียบได้

Macro
ความหมายที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพคือ เลนส์ที่สามารถถ่ายสิ่งของที่อยู่ใกล้มาก ๆ โดยห่างจากกล้องเพียงไม่กี่นิ้ว

Magic Wand
ความหมายที่เกี่ยวกับซอฟแวร์ คือ เครื่องมือที่ใช้ในซอฟแวร์ตกแต่งภาพเพื่อใช้กำหนดบริเวณพื้นที่สำหรับทำงานโดยเป็นบริเวณที่มีเฉดสีเดียวกัน

Manifest
รายการไฟล์งานที่ถุกจัดส่งพร้อมกันเป็นกลุ่ม

Mannerism
ศิลปะในศตวรรษที่ 16 และ 17 ภาพจะแสดงมิติที่บิดเบี้ยว ใช้สีที่หนัก เน้นแสงและพื้นกว้าง

Mark Up
การเพิ่มตัวเลขจากต้นทุนค่าสินค้าหรือบริการได้เป็นราคาขาย

Market Place
สถานที่หรือหน้าเว็บที่สามารถทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

Market Segment
กลุ่มตลาดที่มีพฤติกรรมคล้ายกัน หรือมีลักษณะความต้องการคล้ายกันที่สามารถแบ่งส่วนออกมาจากตลาดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่ง ๆ

Market Survey
การสำรวจตลาด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายทางตลาด แล้วนำมาวิเคราะห์หาบทสรุปต่อไป